Verwerkingsverantwoordelijke

Naam organisatie: Stichting Edu Care
Adres: Van Gijnstraat 17a
Postcode en plaats: 2288GB, Rijswijk
Telefoonnummer: 070 412 6993

Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig

1. Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociaal profiel / netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.

Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger.

2. Client-/relatienummer
Dit nummer kennen we aan elke cliënt toe en is uniek voor de zorgrelatie die we met de cliënt hebben.

3. Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht.

4. Medisch/specialistische, gedrag gerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidings- gegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

5. Toegediende medicatie. Om een weloverwogen en verantwoorde beslissing te kunnen maken omtrent de indicatie.

6. Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.

7. Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik. Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie).

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

Doeleinden en rechtsgronden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de afspraken die wij met u gemaakt hebben in de zorgovereenkomst en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij om gegevensverwerking ten behoeve van:

 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
 • Het bijhouden van het dossier;
 • De financiële afwikkeling en controle;
 • Intercollegiale toetsing;
 • Calamiteitenonderzoek.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de indicatiesteller van Fatima Zorgt.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens indien van toepassing (en/of nodig) verwerkt door de volgende externen:

 • Huisarts
 • ICT-partner Vecozo (voor veilige communicatie) en Dinz
 • Wijkverpleegkundige/indicatiesteller Care Solutions
 • Zorgkantoor
 • Zorgverzekeraar
 • Zorgverlener/zorgaanbieder

Bewaartermijnen

Voor alle gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens zo spoedig, als dat ze niet meer relevant zijn, verwijderen.

Uw rechten

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene onder bepaalde voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op vergetelheid: U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op inzage: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Fatima Zorgt maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.
 • Recht op bezwaar; U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bovendien heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.


Deze privacyverklaring is gebaseerd op informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar deze verklaring onduidelijk of onvolledig is, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).